Hua Yue Cheng Shuang (花月成双)

Hua Yue Cheng Shuang (花月成双)

by 泠鸢yousa / 朽木素 / 魂喵喵

Bilibili Dance Festival 2021

Song album

Bilibili Dance Festival 2021 (BDF國風曲)

Transcribed by

Quuplet

Quuplet

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Original song key(s)

D major

Play along video
Key(s): D major×
Drag me
Options
Scroll type
Scroll speed
{{scrollSpeed}}
Options
{{youtube.errorMsg}}

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Hua Yue Cheng Shuang (花月成双)

by 泠鸢yousa / 朽木素 / 魂喵喵
Bilibili Dance Festival 2021

D major


Clef

INTRO

|  G  -  F#m  -  Em  -  D  |

|  G  -  F#m , Bm  -  Em  -  A  |

VERSE 1

D       zaochun mang naoshi A/C#rang ren laiwang

kan Bmjia jia xiyangAyang muyang

Gmi zhengxiang jiu zheng tang F#mlu

huo zheng wang Emnuan de man Atingtang ankang

D       feng qingyang liu shao A/C#dang zhu ying huang

ting Bmshei jia de guAniang

heng chang Gyi qu Ahua yue cheng shuanDg

PRE-CHORUS 1

qian shu Ghanbao dai fang

denghua yaoF#mye xuan chuang

yue man Emjiang lou xingAhe

chui luo liuguang Dzhang

renjian BmcongmanA#dimg

yi tang ou'er Ashukuang heG#dimfang

qiasi Ghua kai yi chang man ting fang

yu Ajun nong ying Bmyao yue cheng guang

INSTRUMENTAL 1

|  G  -  A , Bm  -  G  -  A , Em , F#m  |

|  G  -  A , Bm  -  Em , F#m  -  G , A  |

VERSE 2

G       qian jie xiang shen longtang zhang hualang

shei Afeng wu yi Bmxiu yang F#mnishang

Gqin qing yang gu jidang gong shang youchang

Asheng sheng ru Emhongzhuang F#mrao liang

Gyan shang guang chuang xia wang zhen bian cang

yuan Anian nian sui Bmsui zhang

F#mlanglang Gxiang wanAg hua yue cheng shuaCng     D

PRE-CHORUS 2

chuan fang Gjie cai deng zhang

wan hu dengAhuo huiBmhuang

yue long Gtian jie xing Aqiao

liu zhaoguang wanEmzhang

F#mrenjian Gcongmang yi tang

hefang Aziyi chiBmkuang

qiasi Ghua kai yi chang sheng linlang

yu Ajun nong ying Bmyao yue cheng guang

CHORUS 1

G       hua tian xiang

cai mantang Alao yue zuo Bmchenniang

niang de Gsuiyue dou zhencang

zhencang Amei duan hao Emshiguang F#mbu wang

G       bu yaohuang

xiu ning guang wuAhua yue Bmcheng shuang

hua yue Emyu jun sheng F#msheng chang

shi renGjian zuAi zhide muyangG  A  Bm

hua piao xiang G  A

Em          yueF#mguang zhanGg        A

Bm          zhengcheng shuEmang       F#m  G  A

OUTRO

|  G  -  A , Bm  -  G  -  A , Em , F#m  |

|  G  -  A , Bm  -  Em , F#m  -  G , A  |