Hua Yue Cheng Shuang (花月成双)

Hua Yue Cheng Shuang (花月成双)

by 三無marblue

Bilibili Dance Festival 2021

Song album

Bilibili Dance Festival 2021 (BDF國風曲)

Transcribed by

Quuplet

Quuplet

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Song key(s)

D major

Play along video
{{youtube.errorMsg}}

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Hua Yue Cheng Shuang (花月成双)

by 三無marblue
Bilibili Dance Festival 2021

D major


Clef

INTRO

|  G  -  F#m  -  Em  -  D  |

|  G  -  F#m , Bm  -  Em  -  A  |

VERSE 1

D       zaochun mang naoshi A/C#rang ren laiwang

kan Bmjia jia xiyangAyang  muyang

Gmi zhengxiang jiu zheng tang F#mlu

huo zheng wang Emnuan de man Atingtang ankang

D       feng qingyang liu shao A/C#dang zhu ying huang

ting Bmshei jia de guAniang

heng chang Gyi qu Ahua yue cheng shuanDg

PRE-CHORUS 1

qian shu Ghanbao dai fang

denghua yaoF#mye xuan chuang

yue man Emjiang lou xingAhe

chui luo liuguang Dzhang

renjian BmcongmanA#dimg

yi tang ou'er Ashukuang heG#dimfang

qiasi Ghua kai yi chang man ting fang

yu Ajun nong ying Bmyao yue cheng guang

INSTRUMENTAL 1

|  G  -  A , Bm  -  G  -  A , Em , F#m  |

|  G  -  A , Bm  -  Em , F#m  -  G , A  |

VERSE 2

G       qian jie xiang shen longtang zhang hualang

shei Afeng wu yi Bmxiu yang F#mnishang

Gqin qing yang gu jidang gong shang youchang

Asheng sheng ru Emhongzhuang F#mrao liang

Gyan shang guang chuang xia wang zhen bian cang

yuan Anian nian sui Bmsui zhang

F#mlanglang Gxiang wanAg hua yue cheng shuaCng     D

PRE-CHORUS 2

chuan fang Gjie cai deng zhang

wan hu dengAhuo huiBmhuang

yue long Gtian jie xing Aqiao

liu zhaoguang wanEmzhang

F#mrenjian Gcongmang yi tang

hefang Aziyi chiBmkuang

qiasi Ghua kai yi chang sheng linlang

yu Ajun nong ying Bmyao yue cheng guang

CHORUS 1

G       hua tian xiang

cai mantang Alao yue zuo Bmchenniang

niang de Gsuiyue dou zhencang

zhencang Amei duan hao Emshiguang F#mbu wang

G       shi chengzhang

qu chengxing Achang hua yue Bmcheng shuang

hua yue Emyu jun F#mgong shang

zhe yiGshi suiAxin sui xing bu wang

CHORUS 2

G       hua tian xiang

cai mantang Alao yue zuo Bmchenniang

niang de Gsuiyue dou zhencang

zhencang Amei duan hao Emshiguang F#mbu wang

G       bu yaohuang

xiu ning guang wuAhua yue Bmcheng shuang

hua yue Emyu jun sheng F#msheng chang

shi renGjian zuAi zhide muyangG  A  Bm

hua piao xiang G  A

Em          yueF#mguang zhanGg        A

Bm          zhengcheng shuEmang       F#m  G  A

OUTRO

|  G  -  A , Bm  -  G  -  A , Em , F#m  |

|  G  -  A , Bm  -  Em , F#m  -  G , A  |