Canary (カナリヤ)

Canary (カナリヤ)

by Kenshi Yonezu (米津玄師)

Stray Sheep

Song album

Stray Sheep

Transcribed by

Hikari

Hikari

Support artist on CDJapan

🛍️ Buy song album

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Song key(s)

D major, F major

Play along video
{{youtube.errorMsg}}

Support the artist on CDJapan

🛍️ Buy song album

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Canary (カナリヤ)

by Kenshi Yonezu (米津玄師)
Stray Sheep

D major, F major


Clef

VERSE 1

ariFfureta mCainichi B♭ga

natsuB♭kashiku nCaru hodFo

AkusuburiDm          shizumuC       yoru niB♭       yureruF

hana woB♭       mitsumeteitaC

hitoFikire no Cnaka B♭wo

anaB♭ta to aCruita kotoF

AfurimukiDm          zama niC       warauB♭       kao woF

naze kaB♭       omoCidashitaF  Fsus4  F

PRE-CHORUS 1

kanaDmriya ga naB♭kidasu shiCgatsu no Fsue noC

dareDmmo ga wasuAmrete iku shiB♭roi    CpuromuFnaadoC

anaDmta no yubiB♭saki ga fuCrueteiru Fkoto Cwo

oGmboetei-B♭tai to oFmou B♭  C  D

CHORUS 1

ii yoG       anataD/F#             to naraF#/A#             ii yoBm7

nido Emto kono A7basho ni wa D7kaerenai to shitemo

G       anataD/F#             to naraF#/A#             ii yo Bm7

aruEmite    yuA7kou saiDsus4go  madeD

|  G , D  -  G , D  |

|  Em , D  -  Gm , C  |

VERSE 2

koroFgeochiteC       waretaB♭

guraB♭su wo hiroCu anataF

Asono hitDmomi ni waC       namida B♭ga ukabuF

nani moGm          iwaCnai mamaF  Fsus4  F

PRE-CHORUS 2

kanDmariya ga kiB♭ete iku goCgatsu no Fsue no

konoDmha ga hibiAmkiau koB♭han Cno suFmikkoC/E

anaDmta wo nani B♭yori sasaCetei- Ftai to

tsuB♭yoku tsuCyoku oFmou

|  F , Fsus4  -  Fmaj7 , F  |

|  F , Fsus4  -  D  |

CHORUS 2

ii yoG       anataD/F#             dakaraF#/A#             ii yoBm7

dareEmmo futaA7ri no koto wo D7mitsukenai to shitemo

G       anataD/F#             dakaraF#/A#             ii yoBm7

hataEmmeku kaze A7no yobu Dsus4hou       e D

|  A7 , D  -  Gm , Bm  |  x2

BRIDGE

aCnata mo waG/Btashi mo kaGm/B♭watte shimaF/Au deshou

toB♭ki ni wa iFsakai kiA7zutsukeau deDmshou

miB♭ushinau soAmno tabi ni A7/C#koi wo shiDmte

tasGmhikameaitaCi         Am7

CHORUS 3

ii yoG       anataD/F#             to naF#/A#ra ii         Bm7yo

moshiEmmo saigo Dni nani Emmo  naAkuteDsus4mo            D

ii yoG  D/F#

ii yoF#/A#  Bm7

ii yoEm  A  Dsus4  D

ii yoG       anataD/F#             dakaraF#/A#             ii yoBm7

dareEmmo futaA7ri no koto wo D7mitsukenai to shitemo

G       anataD/F#             dakaraF#/A#             ii yoBm7

aruEmite yukoA7u    saiDsus4go  madeD

hata(rest)meku kaze no yobu hou e

|  D , F#m  -  G  |

|  G , A#dim  -  Bm , C#dim  |

|  Bm , A  -  G , F#m  |

|  G , A  -  D  |

🛍️ Buy song album

Support artist on CDJapan