WISH

WISH

by majiko

7SEEDS TV Anime (ending song)

Song album

寂しい人が一番偉いんだ

Transcribed by

Quuplet

Quuplet

Support artist on CDJapan

🛍️ Buy song album

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Song key(s)

F# major, Bb major

Play along video
{{youtube.errorMsg}}

Support the artist on CDJapan

🛍️ Buy song album

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

WISH

by majiko
7SEEDS TV Anime (ending song)

F# major, Bb major


Clef

INTRO

|  B , C#  -  D#m  |

|  B , C#  -  F#  |

|  B , C#  -  D#m  |

|  G#m , A#m  -  B  |  (B)

VERSE 1

F#moshi hitoC#/Ftsu negai D#mga kanau narC#sus4a

kitBto boku wC#sus4a                C#

F#kimi no yuC#/Fme ga kanaD#mu you ni tC#sus4te

negaG#igoto wo suBrun darou C#na

PRE-CHORUS 1

B♭sekaE♭i ga  FnakuF#dimnatte   mGmo

kiDmmi ga  E♭ite kureFru naB♭ra

koDmwa    -  E♭  ku  Fwa naF#dimi         karGma

kuCmrayami demDmo te wo tsunaE♭mide        F

CHORUS 1

I F#dimwonder Gmwhy      E♭

namiFda ga derun dB♭a

F/Amo    -    GmdoranaE♭i        Fkako wa aru F#dimkedo

taGmda,        E♭       kimi Fto futari dB♭e

F/Aa     -     rGmuko  -   Cu       Fnukarunda miF#dimchi mo

neE♭gai - Fgoto nGmo

saE♭ki wa Fkoko ni arA♭maj7u

INSTRUMENTAL 1

|  Gm , E♭  -  F , B♭  |

|  B♭7/A♭ , E♭  -  Bmaj7 , C#  |

VERSE 2

F#modoranaC#/Fi kako ga D#mjama wo shitC#sus4e

tachBidomattC#sus4a     nara  C#

F#boku ga aC#/Ftarashii D#momoide wC#sus4o        ageG#ru

nakanaBide iin da C#yo

PRE-CHORUS 2

taB♭ka -  E♭i    kaFbe ga F#dimatte     mGmo

fuDmtari    nE♭ara koeFrarerB♭u

hoDmra,         E♭       waFratte mF#dimise    -    tGme

Cmmirai e tDmo te wo tsunaiE♭mde         F

CHORUS 2

I F#dimcan't see Gmhow      E♭

nigeFtakunain B♭da

F/Aku    -    rGmushi  -  E♭i        Fashita ga kiF#dimte mo

fuGmtari    dE♭e aruFita michi wB♭a

F/Ata    -    kGmusan nCo       Fhana ga saF#dimku tte

E♭shin-Fjite - Gmru

boE♭ku no Fsoba ni iA♭maj7te

INSTRUMENTAL 2

|  A♭maj7  -  B♭7  -  A♭maj7  -  B♭7  |

|  A♭maj7  -  B♭7  -  Cm , B♭  -  A♭ , Gm  |

|  F  -  F7  -  D  -  D  |

CHORUS 3

I wonder Gmwhy      E♭

namiFda ga deru kedB♭o

F/Aka     -     Gmnashi - E♭i        Fnamida jaF#dimnain da

taGmda,        E♭       kimi Fto futari dB♭e

F/Asu    -    sGmumo -  Cu       Fnukarunda miF#dimchi mo

neE♭gai - Fgoto Gmno

sakE♭i wa Fkoko ni arA♭maj7u

OUTRO

|  Gm , E♭  -  F , B♭  |

|  B♭7/A♭ , E♭  -  Bmaj7 , C#  |

|  Bmaj7  |

🛍️ Buy song album

Support artist on CDJapan